Każdy z nas jest wyjątkowy! Łączy nas troska o to, co najcenniejsze – życie i zdrowie.

Od 2013 roku Stowarzyszenie dla Zdrowia i Życia we współpracy z Unum Życie TUiR S.A. zapewnia swoim Członkom szeroką ochronę w postaci grupowego ubezpieczenia na życie, dopasowaną do zróżnicowanych potrzeb oraz wysokiej jakości obsługę. Przez ten czas grupa Ubezpieczonych znacznie się rozrosła, a wypłacone świadczenia sięgnęły ok. 2 mln zł.

Zapoznaj się z unikalnymi zaletami naszej oferty i dołącz do ubezpieczenia póki wiek i zdrowie pozwalają Ci na uzyskanie jednych z najlepszych warunków na rynku.


DLACZEGO UNUM? – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DLACZEGO WARTO BYĆ UBEZPIECZONYM W RAMACH NASZEGO BENEFITU?

 • 7 wariantów do wyboru – z bardzo wysokimi sumami ubezpieczenia na zdrowie i życie
 • 7 pakietów dodatkowych, a w każdym z nich po 4 warianty z różnymi wysokościami świadczeń i składką
 • Ubezpieczenie działa 24/7 – w pracy, w domu, na urlopie
 • Brak ankiety medycznej – przystąpienie tylko na postawie oświadczenia o dobrym stanie zdrowia
 • Poważne choroby – aż 58 jednostek chorobowych Ubezpieczonego, 9 chorób zakaźnych oraz 29 jednostek chorobowych Dziecka, choroby cywilizacyjne (w tym cukrzyca, astma, celiakia, choroby tarczycy)
 • Otwarty katalog operacji z opcją rozszerzenia o świadczenia lekowe po operacji
 • Pobyt w szpitalu na całym świecie – nawet jednodniowy (jedna zmiana daty) w tym SOR; brak limitu dni w roku; wypłata świadczeń za pobyt związany z chorobami psychicznymi – do 30 dni w roku
 • Pre-diagnoza – w przypadku udokumentowanego podejrzenia poważnej choroby lub nowotworu, badania i wizyty lekarskie
 • Uszczerbek NNW – tabela obejmuje również drobne uszczerbki NNW, m. in. złamania bez trwałych następstw, skręcenia, rany, odmrożenia, urazy
 • Sporty – brak wykluczenia na uprawiane amatorsko sporty wysokiego ryzyka i ekstremalne
 • Assistance medyczny dla Ubezpieczonego, Małżonka/Partnera i Dzieci, z limitem 10 000 zł na zdarzenie

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

Do ubezpieczenia grupowego mogą przystępować osoby w wieku 18 – 55 lat. Ubezpieczenie trwa do 70 – go roku życia, po osiągnięciu 70 lat zapewniamy możliwość przejścia na indywidualną kontynuację.

KARENCJE – CZAS OGRANICZONEJ OCHRONY

1 miesiąc –  pobyt w szpitalu Ubezpieczonego, pobyt w szpitalu Dziecka

3 miesiące – choroby cywilizacyjne Ubezpieczonego*, choroby układu krążenia Ubezpieczonego*, leczenie specjalistyczne Dziecka*, leczenie specjalistyczne kardiologiczne*, leczenie specjalistyczne onkologiczne*, leczenie specjalistyczne*, operacje chirurgiczne Dziecka, operacje chirurgiczne Ubezpieczonego, poważna choroba Dziecka, poważna choroba Ubezpieczonego, zdiagnozowanie choroby nowotworowej*

6 miesięcy –  śmierć Małżonka/Partnera życiowego, śmierć Rodzica (Rodzica Ubezpieczonego lub Małżonka/Partnera)

9 miesięcy –  urodzenie Dziecka w ciąży mnogiej*, urodzenie Dziecka wymagającego leczenia*, urodzenie Dziecka*

*W przypadku zajścia zdarzenia w okresie karencji ograniczenia odpowiedzialności, zostanie wypłacone 10% sumy ubezpieczenia dla danego zdarzenia

ZMIANA WARIANTU

 • Zmiana wariantu jest możliwa w miesięcznicę polisy z karencjami na nadwyżki sum ubezpieczenia lub różnice w zakresie. Wyjątkiem są pakiety dodatkowe: „U Wspiera Zdrowe Nawyki” oraz „U Wspiera Życie w Zdrowiu. Rezygnacja bądź zmiana na niższy wariant wymienionych pakietów dodatkowych jest możliwa wyłącznie w rocznicę polisy (czyli 1 marca)
 • Przy zmianie zakresu może być wymagane wypełnienie dodatkowych oświadczeń o stanie zdrowia zgodnie z zapisami umowy ubezpieczenia

ASSISTANCE MEDYCZNY

W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania każdy Ubezpieczony, a także jego Małżonek/Partner i Dzieci (w ramach jednej składki) mogą skorzystać z 24 świadczeń medycznych i opiekuńczych z limitem 10 000 zł na zdarzenie.

Wizyty u lekarzy

 • Wizyta lekarza internisty, pediatry lub
 • Wizyta u lekarza specjalisty chirurg ortopeda, laryngolog, okulista, neurolog, kardiolog, lekarz rehabilitacji medycznej, pulmonolog, otolaryngolog, neurochirurg (wymagane skierowanie)
 • związane z nieszczęśliwym wypadkiem – bez limitu wizyt
 • związane z nagłą chorobą – wizyty domowe (dotyczy wizyt pediatry i internisty) lub w placówce medycznej – 3 wizyty, telekonsultacje – 6 telekonsultacji

*Powyższe limity dotyczą każdego uprawnionego z osobna i obowiązują w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Rehabilitacja medyczna

 • Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego – zgodnie ze sporządzonym przez lekarza prowadzącego leczenie skierowaniem. Koszty procesu rehabilitacyjnego to koszty transportu do poradni rehabilitacyjnej, wizyta w poradni albo koszty wizyty fizykoterapeuty w miejscu zamieszkania
 • Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego – organizacja, pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, jeżeli zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie sprzęt rehabilitacyjny powinien zostać użyty.

Transport

 • Transport medyczny do placówki medycznej w przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy – jeżeli zgodnie z uzyskaną informacją w opinii operatora pogotowia ratunkowego nie jest wymagana interwencja pogotowia ratunkowego ze względu na zagrożenie życia
 • Transport medyczny pomiędzy placówkami medycznymi – jeżeli w opinii lekarza prowadzącego leczenie placówka medyczna nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla stanu zdrowia lub gdy zostało wystawione skierowanie na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej placówce medycznej
 • Transport medyczny z placówki medycznej – jeżeli w opinii lekarza prowadzącego leczenie zgodnie z pisemnym zaleceniem taki transport jest wymagany.

Świadczenia dla Dziecka

 • Opieka nad Dzieckiem w razie jego nieszczęśliwego wypadku – organizacja oraz pokrycie kosztów opieki nad Dzieckiem zamieszkującym z Ubezpieczonym, Małżonkiem albo Partnerem za jego pisemną zgodą w miejscu zamieszkania przez maksymalnie 5 dni
 • Organizacja prywatnych lekcji dla Dziecka – pokrycie kosztów organizacji prywatnych lekcji w miejscu zamieszkania Dziecka w okresie maksymalnie 90 dni od daty końcowej zwolnienia lekarskiego, jeżeli zostało wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie na okres dłuższy niż 7 dni
 • Pobyt opiekuna – organizacja i pokrycie kosztów pobytu jednego opiekuna Dziecka w szpitalu, o ile jest to możliwe w warunkach szpitalnych lub w hotelu przyszpitalnym
 • Przewóz Dziecka do osoby wyznaczonej do opieki – organizacja i pokrycie kosztów przewozu Dziecka przez opiekuna do miejsca zamieszkania osoby do opieki wyznaczonej przez Ubezpieczonego, Małżonka/Partnera oraz powrotu Dziecka. Przewóz Dziecka jest realizowany, jeśli w miejscu zamieszkania Dziecka nie ma żadnej osoby, która mogłaby sprawować nad nim opiekę. Pokrywamy koszty biletów autobusowych lub kolejowych I klasy.

Świadczenia dla Rodzica

 • Osobisty asystent dla Rodzica – organizacja i pokrycie kosztów wynagrodzenia osobistego asystenta, który będzie towarzyszył Rodzicowi podczas transportu na wizytę kontrolną (na podstawie skierowania) do i z placówki medycznej oraz będzie służył pomocą przy rejestracji i wypisie z placówki medycznej
 • Pomoc domowa oraz pielęgniarska dla Rodzica – organizacja oraz pokrycie kosztów pomocy domowej oraz pielęgniarskiej na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego leczenie z zaleconą pomocą pielęgniarską w miejscu zamieszkania Rodzica
 • Transport Rodzica na wizytę kontrolną – zgodnie ze skierowaniem od lekarza prowadzącego leczenie na wizytę kontrolną, jeżeli w opinii operatora pogotowia ratunkowego nie jest wymagana interwencja pogotowia ratunkowego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Infolinia

 • Infolinia medyczna – można uzyskać informacje dotyczące: niezbędnych przygotowań do zabiegów lub badań medycznych, diet, zasad zdrowego odżywiania, działania leków, skutków ubocznych ich stosowania, interakcji z innymi lekami oraz możliwości przyjmowania ich w trakcie ciąży, danych teleadresowych państwowych i prywatnych placówek służby zdrowia, placówek prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, domów pomocy społecznej, hospicjów oraz aptek czynnych całą dobę
 • Infolinia baby assistance – można uzyskać informacje dotyczące: objawów ciąży, badań prenatalnych, wskazówek w zakresie przygotowania się do porodu, danych teleadresowych szkół rodzenia, pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie, karmienia noworodka, obowiązkowych szczepień niemowląt, pielęgnacja noworodka i opieki nad nim.

Pozostałe

 • Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej – organizacja i pokrycie kosztów wizyty u psychologa w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji losowej.
 • Pomoc domowa – organizacja i pokrycie kosztów pomocy domowej obejmujące przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, pomoc w ubieraniu, myciu oraz czynnościach pielęgnacyjnych, wykonywanie drobnych porządków (odkurzanie, mycie podłóg, mycie naczyń) przez maksymalnie 5 dni po 4 godziny dziennie.
 • Opieka nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi i Dziećmi – organizacja oraz pokrycie kosztów opieki nad osobami niesamodzielnymi i Dziećmi w razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego lub Małżonka/Partnera przez maksymalnie 5 dni
 • Opieka nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi w razie ich nieszczęśliwego wypadku – organizacja i pokrycie kosztów opieki nad osobą niesamodzielną przez maksymalnie 5 dni
 • Wizyta pielęgniarki – na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza prowadzącego, jeżeli taka wizyta jest wymaga
 • Wizyta położnej – 1 wizyta w przypadku urodzenia Dziecka
 • Opieka nad zwierzętami domowymi – organizacja i pokrycie kosztów opieki nad kotem lub psem w miejscu zamieszkania albo transport do osoby wskazanej do opieki pod warunkiem posiadania aktualnego zaświadczenia o szczepieniach obowiązkowych zwierząt
 • Dostarczenie leków – organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków (nie uwzględnia kosztu leków)

LISTA JEDNOSTEK CHOROBOWYCH W RYZYKU POWAŻNEGO ZACHOROWANIA UBEZPIECZONEGO

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia, bąblowiec mózgu, całkowita utrata wzroku (ślepota), choroba Creutzfeldta-Jacoba, choroba Crohna, choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona), choroba neuronu ruchowego, choroba Parkinsona, ciężkie oparzenie, dystrofia mięśni, łagodny guz rdzenia kręgowego, łagodny (niezłośliwy) guz mózgu, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie niedokrwistość aplastyczna, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, operacja na naczyniach wieńcowych, operacja wszczepienia protezy aortalnej brzusznej, operacja wszczepienia protezy aortalnej piersiowej, operacja zastawek serca, pierwotne nadciśnienie płucne powodujące inwalidztwo, piorunujące zapalenie wątroby, porażenie (paraliż), poważny uraz głowy, przewlekła niewydolność oddechowa, przewlekła niewydolność wątroby, ropień mózgu, sepsa, stwardnienie rozsiane, śpiączka, tężec, transplantacja głównych narządów, twardzina, udar mózgu, utrata kończyn, utrata mowy, utrata możliwości niezależnej egzystencji, utrata słuchu (głuchota), wirusowe zapalenie wątroby typu B, wirusowe zapalenie wątroby typu C, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zaawansowany stan otępienny (w tym choroba Alzheimera), zakażona martwica trzustki, zakażenie HIV nabyte wskutek narażenia zawodowego, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, zawał serca, zespół krótkiego jelita, zgorzel gazowa, ziarniniakowatość Wegenera, małoinwazyjna operacja zastawek serca, operacja na naczyniach wieńcowych bez otwarcia, klatki piersiowej, toczeń rumieniowaty, udar mózgu bez utrwalonych następstw, neurologicznych, wczesne stadium stwardnienia rozsianego, angioplastyka naczyń wieńcowych

DOKUMENTY DO POBRANIA

OWU UNUM

Formularz zmiany danych


WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3 WARIANT 4 WARIANT 5 WARIANT 6 WARIANT 7
Składka za ubezpieczenie
51 74 127 212 280 370 450
Składka administracyjna Stowarzyszenia
4 6 8 13 15 15 15
Łączny miesięczny koszt
55 zł 80 zł 135 zł 225 zł 295 zł 385 zł 465 zł
Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz

Wybierz jeden dowolny wariant podstawowy grupowego ubezpieczenia Unum:

Zdarzenia objęte ubezpieczeniem
(w rozumieniu ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona Premium nr 3/08/2022)
WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3 WARIANT 4 WARIANT 5 WARIANT 6 WARIANT 7 Karencje
(okres ograniczonej ochrony)
Skumulowane wysokości świadczeń wyrażone w PLN
1. Śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego w pracy 160 000 300 000 600 000 1 000 000 1 200 000 1 600 000 2 000 000 brak
2. Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku w pracy 120 000 225 000 450 000 750 000 900 000 1 200 000 1 500 000
3. Śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego 120 000 225 000 450 000 750 000 900 000 1 200 000 1 500 000
4. Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku 80 000 150 000 300 000 500 000 600 000 800 000 1 000 000
5. Śmierć na skutek zawału serca lub udaru mózgu 50 000 90 000 200 000 300 000 350 000 500 000 600 000
6. Śmierć Ubezpieczonego 40 000 75 000 150 000 250 000 300 000 400 000 500 000
7. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 40 000 50 000 75 000 100 000 140 000 140 000 160 000
1% = 400 1% = 500 1% = 750 1% = 1 000 1% = 1 400 1% = 1 400 1% = 1 600
8. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu 35 000 50 000 65 000 100 000 140 000 140 000 160 000
1% = 350 1% = 500 1% = 650 1% = 1 000 1% = 1 400 1% = 1 400 1% = 1 600
9. Niezdolność do pracy
lub do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego (spowodowana wypadkiem lub chorobą)
40 000 75 000 150 000 250 000 300 000 400 000 500 000
10. Pobyt w szpitalu płatny od 1 dnia do 365 dni w roku – podane kwoty za 1 dzień nieszczęśliwy
wypadek
80 100 150 200 200 200 300
choroba 40 50 75 100 140 140 200 1 miesiąc
wypadek komunikacyjny 120 150 200 250 250 250 350 brak
wypadek w pracy 120 150 200 250 250 250 350
wypadek komunikacyjny w pracy 160 200 250 300 300 300 400
zawał serca / udaru mózgu 80 100 125 150 190 190 250 1 miesiąc
OIOM (do 5 dni) 80 100 150 200 200 200 200
11. Poważna choroba
(58 jednostek chorobowych)
katalog 52 chorób 8 000 10 000 50 000 125 000 180 000 200 000 250 000 3 miesiące
katalog 5 chorób 2 000 2 500 12 500 31 250 45 000 50 000 62 500
angioplastyka naczyń wieńcowych 8 000 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Wykaz poważnych zachorowań Ubepieczonego: Katalog 52 chorób: bakteryjne zapalenie opon mózgowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia, bąblowiec mózgu, całkowita utrata wzroku (ślepota), choroba Creutzfeldta-Jacoba, choroba Crohna, choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona), choroba neuronu ruchowego, choroba Parkinsona, ciężkie oparzenie, dystrofia mięśni, łagodny guz rdzenia kręgowego, łagodny (niezłośliwy) guz mózgu, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie niedokrwistość aplastyczna, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, operacja na naczyniach wieńcowych, operacja wszczepienia protezy aortalnej brzusznej, operacja wszczepienia protezy aortalnej piersiowej, operacja zastawek serca, pierwotne nadciśnienie płucne powodujące inwalidztwo, piorunujące zapalenie wątroby, porażenie (paraliż), poważny uraz głowy, przewlekła niewydolność oddechowa, przewlekła niewydolność wątroby, ropień mózgu, sepsa, stwardnienie rozsiane, śpiączka, tężec, transplantacja głównych narządów, twardzina, udar mózgu, utrata kończyn, utrata mowy, utrata możliwości niezależnej egzystencji, utrata słuchu (głuchota), wirusowe zapalenie wątroby typu B, wirusowe zapalenie wątroby typu C, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zaawansowany stan otępienny (w tym choroba Alzheimera), zakażona martwica trzustki, zakażenie HIV nabyte wskutek narażenia zawodowego, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, zawał serca, zespół krótkiego jelita, zgorzel gazowa, ziarniniakowatość Wegenera; Katalog 5 chorób: małoinwazyjna operacja zastawek serca, operacja na naczyniach wieńcowych bez otwarcia, klatki piersiowej, toczeń rumieniowaty, udar mózgu bez utrwalonych następstw, neurologicznych, wczesne stadium stwardnienia rozsianego
12. Choroby zakaźne Ubezpieczonego – 9 jednostek chorobowych 2 000 2 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 brak
Wykaz 9 chorób zakaźnych: Borelioza, cholera, dur brzuszny, gorączka Denga, gruźlica, malaria, schistosomatoza, wścieklizna, żółta gorączka
13. Operacje chirurgiczne (otwarty katalog, czyli wypłata świadczenia nawet na operacje niewystępujące w katalogu w OWU – 5%) do 3 000 do 4 000 do 5 000 do 7 000 do 8 000 do 10 000 do 10 000 3 miesiące
14. Śmierć Dziecka (bez limitu wieku) 3 500 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 brak
15. Poważna choroba Dziecka – 29 jednostek chorobowych 2 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 miesiące
Wykaz 29 poważnych chorób: Choroba Crohna, choroba Heinego-Medina (poliomyelitis), choroba kardiologiczna, choroba neuronu ruchowego, cukrzyca, dystrofia mięśni, łagodny guz rdzenia kręgowego, łagodny (niezłośliwy) guz mózgu, niedokrwistość aplastyczna, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy, oparzenia, paraliż, poważny uraz głowy, przewlekłe wirusowe zapalenie, wątroby typu B, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, przewlekła niewydolność oddechowa, sepsa, śpiączka, tężec, transplantacja głównych narządów, utrata kończyny, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku (ślepota), zakażenie wirusem HIV, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych
16. Osierocenie Dziecka przez Oboje Rodziców w wyniku tego samego NW 6 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 brak
17. Osierocenie Dziecka 3 000 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
18. Śmierć Małżonka / Partnera na skutek NW 30 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
19. Śmierć Małżonka / Partnera 10 000 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 6 miesięcy
20. Śmierć Rodzica (w tym Rodzica Małżonka / Partnera) 1 200 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
21. Urodzenie Dziecka / Urodzenie Dziecka w ciąży mnogiej 1 000 / + 1 000 1 200 / + 1 200 1 200 / + 1 200 1 200 / + 1 200 1 200 / + 1 200 1 200 / + 1 200 1 200 / + 1 200 9 miesięcy
(w czasie karencji wypłata 10% świadczenia)
22. Urodzenie Dziecka martwego 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
23. Urodzenie Dziecka z Wadą wrodzoną / Wcześniak 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
24. Urodzenie Dziecka: punktacja w skali Apgar wg punktów 0-4 / 5-8 2 000 / 1 000 2 400 / 1 200 2 400 / 1 200 2 400 / 1 200 2 400 / 1 200 2 400 / 1 200 2 400 / 1 200
25. Assistance medyczny (niezależnie od liczby osób uprawnionych do świadczenia) do 10 000 na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe brak
Assistance medyczny – wariant rozszerzony Assistance medyczny – w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania każda osoba ubezpieczona, a także jej Małżonek/Partner i dzieci (w ramach jednej składki) mogą skorzystać z następujących świadczeń medycznych i opiekuńczych z limitem 10 000 zł na zdarzenie: dostarczenie leków, infolinia baby assistance, infolinia medyczna, opieka nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi i dziećmi, opieka nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi w razie ich NW, opieka nad Dzieckiem w razie NW, opieka nad zwierzętami domowymi, organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji, osobisty asystent Rodzica, pomoc domowa oraz pielęgniarska dla Rodzica, pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej, pobyt opiekuna, prywatne lekcje dla Dziecka, przewóz niepełnoletniego Dziecka do wskazanej osoby pod jej opiekę, transport medyczny do placówki zdrowotnej, transport medyczny pomiędzy placówkami zdrowotnymi, transport medyczny z placówki medycznej, transport Rodzica na wizytę kontrolną, wizyta lekarza internisty lub lekarza pediatry, wizyta lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, wizyta położnej, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego
Gwarancja kontynuacji Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Maksymalny wiek przystąpienia/końca ochrony 55 / 70 55 / 70 55 / 70 55 / 70 55 / 70 55 / 70 55 / 70
Oświadczenie dobrego stanu zdrowia Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Treść oświadczenia: Oświadczam, że: 1) w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie zalecono mi diagnostyki (z wyłączeniem badań profilaktycznych), hospitalizacji, operacji ani innego leczenia medycznego w związku z następującymi chorobami: wadami serca, chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową), zawałem serca, udarem mózgu, cukrzycą (nie dotyczy cukrzycy ciążowej), przewlekłymi chorobami: wątroby, trzustki lub nerek, zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania, chorobą nowotworową; 2) w ciągu ostatnich 5 lat nie zdiagnozowano u mnie ani nie leczyłam/leczyłem się z powodu chorób wymienionych w pkt 1) powyżej; 3) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przebywałam/przebywałem na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30-dniowe (nie dotyczy zwolnień związanych z ciążą, porodem, złamaniami, skręceniami, zwichnięciami ani przeznaczonych na opiekę nad członkiem rodziny).
Oświadczenie o wykonywanym zawodzie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Treść oświadczenia: Oświadczam, że w dniu wypełniania niniejszego wniosku przystąpienia nie wykonuję pracy we wskazanym zawodzie: pirotechnik, korespondent wojenny, aktor cyrkowy, alpinista przemysłowy, marynarz, dżokej, górnik, kaskader, nurek, pilot, ratownik górski i wodny, rybak morski i śródlądowy, skoczek spadochronowy, sportowiec zawodowy oraz nie pełnię służby o charakterze mundurowym z wyłączeniem służb leśnych i konduktorów.
Możliwość wprowadzenia banku jako uposażonego Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Składka za ubezpieczenie 51 zł 74 zł 127 zł 212 zł 280 zł 370 zł 450 zł
Składka administracyjna Stowarzyszenia 4 zł 6 zł 8 zł 13 zł 15 zł 15 zł 15 zł
Łączny miesięczny koszt (składka za ubezpieczenie + składka administracyjna Stowarzyszenia) 55 zł 80 zł 135 zł 225 zł 295 zł 385 zł 465 zł
Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz
Jeżeli wybrałeś dowolny z powyższych wariantów podstawowych ubezpieczenia (1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7), możesz dołączyć dodatkowe pakiety (jeden lub więcej), które poszerzą Twój podstawowy zakres ochrony.
Można wybrać tylko jeden wariant z każdego pakietu dodatkowego, np. U Chroni Zdrowie – wariant II, U Chroni Dziecko – wariant III, itd.

Jeśli wybrałeś wariant 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 dodatkowo proponujemy pakiet ochrony zdrowia

Zdrowie mamy tylko jedno! Jest cenne, ale i kruche. Na szczęście możesz otrzymać wsparcie na wypadek konieczności podjęcia walki z chorobą, która zaburza życiową równowagę i często obciąża domowy budżet.

Dzięki „U Chroni Zdrowie” otrzymasz dostęp do świadczeń medycznych oraz pieniądze, które możesz przeznaczyć na pokrycie kosztów leczenia.

 
Pakiet dodatkowy – „U Chroni Zdrowie”

Karencje
(okres ograniczonej ochrony)
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem
(w rozumieniu ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona Premium, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Unum nr 3/08/2022)
WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV
Wysokość świadczeń
Poważna choroba Ubezpieczonego – 58 chorób, w tym: katalog 52 chorób 7 000 zł 8 000 zł 12 000 zł 16 000 zł 3 miesiące
katalog 5 chorób 1 750 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł
angioplastyka naczyń wieńcowych 7 000 zł 8 000 zł 12 000 zł 16 000 zł
Wykaz poważnych chorób Ubezpieczonego Katalog 52 chorób: bakteryjne zapalenie opon mózgowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia, bąblowiec mózgu, całkowita utrata wzroku;(ślepota), choroba Creutzfeldta-Jacoba, choroba Crohna, choroba Huntingtona(pląsawica Huntingtona), choroba neuronu ruchowego, choroba Parkinsona, ciężkie oparzenie, dystrofia mięśni, łagodny guz rdzenia kręgowego, łagodny (niezłośliwy) guz mózgu, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie niedokrwistość aplastyczna, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, operacja na naczyniach wieńcowych, operacja wszczepienia protezy aortalnej brzusznej, operacja wszczepienia protezy aortalnej piersiowej, operacja zastawek serca, pierwotne nadciśnienie płucne powodujące inwalidztwo, piorunujące zapalenie wątroby, porażenie (paraliż), poważny uraz głowy, przewlekła niewydolność oddechowa, przewlekła niewydolność wątroby, ropień mózgu, sepsa, stwardnienie rozsiane, śpiączka, tężec, transplantacja głównych narządów, twardzina, udar mózgu, utrata kończyn, utrata mowy, utrata możliwości niezależnej egzystencji, utrata słuchu (głuchota), wirusowe zapalenie wątroby typu B, wirusowe zapalenie wątroby typu C, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zaawansowany stan otępienny (w tym choroba Alzheimera), zakażona martwica trzustki, zakażenie HIV nabyte wskutek narażenia zawodowego, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, zawał serca, zespół krótkiego jelita, zgorzel gazowa, ziarniniakowatość Wegenera; Katalog 5 chorób: małoinwazyjna operacja zastawek serca, operacja na naczyniach wieńcowych bez otwarcia, klatki piersiowej, toczeń rumieniowaty, udar mózgu bez utrwalonych następstw, neurologicznych, wczesne stadium stwardnienia rozsianego
Choroby zakaźne Ubezpieczonego – 9 chorób 1 500 zł 2 000 zł 2 500 zł 3 000 zł brak
Wykaz 9 chorób zakaźnych: Borelioza, cholera, dur brzuszny, gorączka Denga, gruźlica, malaria, schistosomatoza, wścieklizna, żółta gorączka
Świadczenia medyczne w przypadku podejrzenia poważnej choroby Ubezpieczonego 7 konsultacji u lekarzy specjalistów (internista, ortopeda, chirurg, okulista, neurolog, diabetolog, onkolog, kardiolog, pulmonolog, ginekolog) oraz badania diagnostyczne – USG, EKG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny – do limitu 3 000 zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego z powodu choroby 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł 1 miesiąc
z powodu NW 100 zł 120 zł 160 zł 225 zł brak
Świadczenia ambulatoryjne (po co najmniej 7-dniowym pobycie w szpitalu Ubezpieczonego Konsultacje u lekarzy specjalistów (internista, ortopeda, chirurg, okulista, neurolog, diabetolog, onkolog, kardiolog, pulmonolog, ginekolog) badania laboratoryjne, zabiegi diagnostyczne – do limitu 15 świadczeń na 1 zdarzenie
Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego do 2 000 zł do 3 000 zł do 4 000 zł do 5 000 zł 3 miesiące
Leczenie specjalistyczne – 11 procedur medycznych 2 000 zł 3 000 zł 4 300 zł 5 000 zł
11 procedur leczenia specjalistycznego: Ablacja, chemioterapia, dializoterapia, leczenie metodą Gamma Knife i Cyber-Knife, leczenie przeciwwirusowe, radioterapia, terapia interferonowa, wertebroplastyka, wszczepienie implantu ślimakowego, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora)
Dodatkowy miesięczny koszt ochrony 10 zł 15 zł 20 zł 25 zł
Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz

Jeśli wybrałeś wariant 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 dodatkowo proponujemy pakiet ochrony Dzieci

Wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzysz się na co dzień i ile energii wkładasz w wychowanie Dzieci. Stan ich zdrowia wpływa nie tylko na ich rozwój psychofizyczny, ale również jest podstawą, na której opiera się jakość życia przyszłych dorosłych pokoleń.

Pakiet „U Chroni Dziecko” to wsparcie finansowe i pomoc medyczna w postaci badań, dodatkowych konsultacji medycznych w razie wypadku lub choroby. Dzięki temu otrzymasz pomoc dla Twojego Dziecka w powrocie do zdrowia, żebyś mógł się skupić na wspieraniu go w codziennych odkryciach.

W ramach jednej składki ochroną objęte są wszystkie Twoje Dzieci do 25 roku życia.

 
Pakiet dodatkowy – „U Chroni Dziecko”
Karencje
(okres ograniczonej ochrony)
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem
(w rozumieniu ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona Premium, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Unum nr 3/08/2022)
WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV
Wysokość świadczeń
Uszczerbek na zdrowiu Dziecka na skutek NW za 100% 22 000 zł 24 000 zł 35 000 zł 50 000 zł brak
za 1% 220 zł 240 zł 350 zł 500 zł
Poważna choroba Dziecka – 29 chorób 12 000 zł 12 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 3 miesiące
Wykaz 29 poważnych chorób: Choroba Crohna, choroba Heinego-Medina (poliomyelitis), choroba kardiologiczna, choroba neuronu ruchowego, cukrzyca, dystrofia mięśni, łagodny guz rdzenia kręgowego, łagodny (niezłośliwy) guz mózgu, niedokrwistość aplastyczna, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy, oparzenia, paraliż, poważny uraz głowy, przewlekłe wirusowe zapalenie, wątroby typu B, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, przewlekła niewydolność oddechowa, sepsa, śpiączka, tężec, transplantacja głównych narządów, utrata kończyny, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku (ślepota), zakażenie wirusem HIV, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych
Świadczenia medyczne w przypadku podejrzenia poważnej choroby Dziecka 7 konsultacji u lekarzy specjalistów (internista, pediatra, ortopeda, chirurg, okulista, neurolog, diabetolog, onkolog, kardiolog, pulmonolog, ginekolog) oraz badania diagnostyczne – USG, KG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny – do limitu 3 000 zł
Pobyt w szpitalu Dziecka (bez limitu dni w roku ubezpieczenia) z powodu choroby 50 zł 50 zł 80 zł 100 zł 1 miesiąc
z powodu NW 100 zł 100 zł 160 zł 200 zł brak
Świadczenia ambulatoryjne (po co najmniej 7-dniowym pobycie Dziecka w szpitalu) Badania laboratoryjne, zabiegi diagnostyczne, konsultacje u lekarzy specjalistów (internista, pediatra, ortopeda, chirurg, okulista, neurolog, diabetolog, onkolog, kardiolog, pulmonolog, ginekolog) – do limitu 15 świadczeń na zdarzenie
Operacje chirurgiczne Dziecka do 3 000 zł do 3 000 zł do 4 000 zł do 5 000 zł 3 miesiące
Leczenie specjalistyczne Dziecka – 11 procedur 3 000 zł 3 000 zł 4 500 zł 5 000 zł 3 miesiące (w czasie karencji wypłata 10% świadczenia)
Wykaz 11 procedur leczenia specjalistycznego: Ablacja, chemioterapia, dializoterapia, leczenie metodą Gamma Knife i Cyber-Knife, leczenie przeciwwirusowe, radioterapia, terapia interferonowa, wertebroplastyka, wszczepienie implantu ślimakowego, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora)
Świadczenia medyczne i opiekuńcze na skutek NW Dziecka 25 świadczeń medycznych, 40 zabiegów rehabilitacji oraz świadczenia opiekuńcze – na zdarzenie brak
Wykaz świadczeń medycznych i opiekuńczych Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia, badania laboratoryjne, zabiegi ambulatoryjne (w tym pozostałe badania radiologiczne), dostarczanie leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, konsultacje z psychologiem, konsultacje z trenerem fitness, konsultacje z fizykoterapeutą, wizyty lekarza specjalisty (ortopedy, chirurga, neurochirurga) lub fizjoterapeuty, transport medyczny do placówki medycznej, transport medyczny z placówki medycznej, wizyta lekarza pierwszego kontaktu, zwrot kosztów opłaty wpisowej za niewykorzystaną imprezę sportową, (maraton, triatlon, wyścig etc.), zakup lub wypożyczenie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, zakwaterowanie Rodzica na wypadek pobytu w szpitalu Dziecka, organizacja oraz pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego – 40 zabiegów, pomoc pielęgniarki po pobycie w szpitalu – do 5 dni, pomoc domowa – do 5 dni (po 4 godziny), opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi – do 5 dni
Konsultacje z psychologiem lub psychiatrą dla Dziecka 3 konsultacje z lekarzem psychiatrą lub psychologiem w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia
Dodatkowy miesięczny koszt ochrony za wszystkie posiadane Dzieci do 25 roku życia 10 zł 15 zł 20 zł 25 zł
Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz

Jeśli wybrałeś wariant 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 dodatkowo proponujemy pakiet onkologiczny

Nowotwory są dziś jedną z najpowszechniejszych chorób, jednak odpowiednio wcześnie zdiagnozowane, mogą być wyleczone. Niestety diagnoza i leczenie wiążą się dużym obciążeniem psychicznym, finansowym oraz utrudnieniami w codziennym życiu.

Dzięki „U Chroni Onkologicznie” w przypadku zdiagnozowania u Ciebie nowotworu otrzymasz wsparcie finansowe oraz dostęp do szeregu usług i badań medycznych przydatnych w procesie leczenia.

 
Pakiet dodatkowy – „U Chroni Onkologicznie” Karencje
(okres ograniczonej ochrony)
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem
(w rozumieniu ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona Premium, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Unum nr 3/08/2022)
WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV
Wysokość świadczeń
Zdiagnozowanie choroby nowotworowej nowotwór złośliwy 25 000 zł 25 000 zł 45 000 zł 60 000 zł 3 miesiące (w czasie karencji wypłata 10% świadczenia)
nowotwór o granicznej złośliwości 2 500 zł 2 500 zł 4 500 zł 6 000 zł
Świadczenia medyczne w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej 7 konsultacji z onkologiem, 4 konsultacje z psychologiem, badania diagnostyczne do limitu 3 000 zł, badanie PET
Wykaz świadczeń medycznych w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej: Konsultacje z onkologiem – do limitu 7 wizyt, konsultacje z psychologiem – do limitu 4 wizyt, badanie PET – 1 badanie, badania diagnostyczne – do limitu 3 000 zł: RTG, mammografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia, badanie endoskopowe, badanie markerów nowotworowych, biopsja zmiany chorobowej, cytologia, badanie histopatologiczne, badania laboratoryjne obejmujące: badanie ogólne moczu, amylaza, CRP ilościowo, OB, mocznik, HBs przeciwciała, morfologia, TSH, HCV przeciwciała, APTT, kreatynina, lgE całkowite, PT, kwas moczowy, markery (CA 125, PSA, CA 72-4, AFP, CEA, beta-HCG, CA 15-3, CA 19-9, kalcytonina, beta-2-mikroglobulina, NSE, CYFRA 21), fibrynogen, proteinogram, glukoza, ferrytyna, elektrolity (sód i potas), wapń całkowity, lipidogram, fosfor nieorganiczny, próby wątrobowe, magnez. Powyższe limity odnoszą się do każdego udokumentowanego podejrzenia choroby nowotworowe
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego z powodu choroby nowotworowej 40 zł 50 zł 50 zł 60 zł
Leczenie specjalistyczne onkologiczne Ubezpieczonego – 5 procedur medycznych 2 000 zł 3 000 zł 3 500 zł 5 000 zł 3 miesiące (w czasie karencji wypłata 10% świadczenia)
Świadczenia medyczne i opiekuńcze w przypadku choroby nowotworowej Badania specjalistyczne, konsultacje z internistą oraz lekarzami 14 specjalizacji, świadczenia medyczne i opiekuńcze – do limitu 20 000 zł na zdarzenie
Wykaz świadczeń medycznych i opiekuńczych w przypadku choroby nowotworowej – do 20 000 zł na każde zdarzenie: Badania specjalistyczne: USG, badanie PET, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, konsultacje u internisty oraz lekarzy specjalistów: chirurg, onkolog, okulista, endokrynolog, otolaryngolog, hepatolog, ortopeda, hematolog, ginekolog, nefrolog, urolog, pulmonolog, lekarz rehabilitacji, neurolog, rehabilitacja, świadczenia opiekuńcze (m.in. pomoc domowa, wizyta domowa pielęgniarki, transport medyczny, katering dietetyczny)
Powtórna opinia onkologiczna tak
Dodatkowy miesięczny koszt ochrony 10 zł 15 zł 20 zł 25 zł
Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz

Jeśli wybrałeś wariant 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 dodatkowo proponujemy pakiet kardiologiczny

Nasze serce nie ma urlopu. Pracuje non stop, dlatego warto o nie wyjątkowo dbać. Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną problemów zdrowotnych.

„U Chroni Serce” zapewnia wsparcie finansowe, a także dostęp do szeregu usług i badań medycznych w razie zdiagnozowania chorób o podłożu kardiologicznym. Dodatkowo raz w roku bez skierowania możesz wykonać badania diagnostyczne, które mogą pomóc wykryć chorobę na wczesnym etapie.

 
Pakiet dodatkowy – „U Chroni Serce” Karencje
(okres ograniczonej ochrony)
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem
(w rozumieniu ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona Premium, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Unum nr 3/08/2022)
WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV
Wysokość świadczeń
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu za 100% 30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł
za 1% 300 zł 400 zł 600 zł 800 zł
Choroby układu krążenia Ubezpieczonego – 11 chorób, w tym: 8 chorób 40 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł 3 miesiące (w czasie karencji wypłata 10% świadczenia)
3 choroby 10 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
Wykaz chorób układu krążenia Ubezpieczonego: Katalog 8 chorób: udar mózgu zawał serca kardiomiopatia, operacja na naczyniach wieńcowych, operacja tętniaka mózgu, operacja wszczepienia protezy aortalnej, operacja zastawek serca, transplantacja mięśnia sercowego, Katalog 3 chorób: małoinwazyjna operacja zastawek serca, operacja na naczyniach wieńcowych bez otwarcia klatki piersiowej, udar mózgu bez utrwalonych następstw neurologicznych
Pobyt w szpitalu z powodu zawału serca lub udaru mózgu 50 zł 50 zł 60 zł 100 zł 1 miesiąc
Leczenie specjalistyczne kardiologiczne – 6 procedur medycznych (ablacja, angioplastyka naczyń wieńczowych, embolizacja tętniaka, tętnic mózgowych, walwuloplastyka balonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca) 4 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 3 miesiące (w czasie karencji wypłata 10% świadczenia)
Powtórna opinia medyczna kardiologiczna tak
Diagnostyka chorób układu krążenia Konsultacja u lekarza internisty z interpretacją wyników badań – w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, badania laboratoryjne, badanie EKG spoczynkowe, echokardiografia (USG serca), bez skierowania
Świadczenia medyczne i opiekuńcze w przypadku chorób układu krążenia Konsultacje lekarskie (6 specjalizacji), badania diagnostyczne i specjalistyczne – do limitu 25 świadczeń na zdarzenie, teleopieka kardiologiczna
Wykaz świadczeń medycznych i opiekuńczych w przypadku chorób układu krążenia: Badania diagnostyczne: morfologia, markery martwicy mięśnia sercowego, stężenie elektrolitów, lipidogram, kreatynina, kwas moczowy, AST, ALT, TSH, fT4, INR, APTT, badania specjalistyczne: EKG, RTG, USG, dopplerowskie, USG serca, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, konsultacje lekarskie: kardiolog, kardiochirurg, dietetyk, neurolog, endokrynolog, chirurg naczyniowy, teleopieka kardiologiczna
Dodatkowy miesięczny koszt ochrony 10 zł 15 zł 20 zł 25 zł
Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz

Jeśli wybrałeś wariant 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 dodatkowo proponujemy
pakiet ochrony dla Aktywnych

Bez względu na to, czy uprawiasz sport, czy wykonujesz ryzykowny zawód – warto zadbać o bezpieczeństwo. W razie nieszczęśliwego otrzymasz pomoc w procesie powrotu do zdrowia.

Dzięki „U Chroni Aktywnych” otrzymasz wsparcie finansowe oraz szybki dostęp do szeregu usług i badań medycznych przydatnych w procesie leczenia po wypadku.

 
Pakiet dodatkowy – „U Chroni Aktywnych” Karencje
(okres ograniczonej ochrony)
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem
(w rozumieniu ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona Premium, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Unum nr 3/08/2022)
WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV
Wysokość świadczeń
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego na skutek NW za 100% uszczerbku 65 000 zł 85 000 zł 120 000 zł 170 000 zł brak
za 1% uszczerbku 650 zł 850 zł 1 200 zł 1 700 zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego z powodu NW 120 zł 160 zł 200 zł 200 zł
z powodu wypadku komunikacyjnego 170 zł 250 zł 350 zł 360 zł
Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego na skutek NW do 3 000 zł do 4 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł
Świadczenia medyczne i opiekuńcze na skutek NW ubepieczonego 25 świadczeń medycznych, 40 zabiegów rehabilitacji oraz świadczenia opiekuńcze – na zdarzenie
Wykaz świadczeń medycznych i opiekuńczych na skutek NW Ubezpieczonego: Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia, badania laboratoryjne, zabiegi ambulatoryjne (w tym pozostałe badania radiologiczne), dostarczanie leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, konsultacje z psychologiem, konsultacje z trenerem fitness, konsultacje z fizykoterapeutą, wizyty u lekarza specjalisty (ortopedy, chirurga, neurochirurga) lub fizjoterapeuty, transport medyczny do placówki medycznej, transport medyczny z placówki medycznej, wizyta lekarza pierwszego kontaktu, zwrot kosztów opłaty wpisowej za niewykorzystaną imprezę sportową (maraton, triatlon, wyścig etc.), zakup lub wypożyczenie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, zakwaterowanie Rodzica na wypadek pobytu w szpitalu Dziecka, organizacja oraz pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego – 40 zabiegów, infolinia medyczna, pomoc pielęgniarki po pobycie w szpitalu – do 5 dni, pomoc domowa – do 5 dni (po 4 godziny), opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi – do 5 dni
Dodatkowy miesięczny koszt ochrony 10 zł 15 zł 20 zł 25 zł
Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz

Jeśli wybrałeś wariant 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 dodatkowo proponujemy
pakiet diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych

To pakiet pomocny w profilaktyce i diagnostyce chorób cywilizacyjnych, prowadzących do przykrych i długotrwałych konsekwencji zdrowotnych.

„U Wspiera Życie w Zdrowiu” zapewnia wsparcie finansowe w przypadku zachorowania na jedną z 9 popularnych chorób cywilizacyjnych. Pakiet może pomóc w diagnostyce cukrzycy i chorób tarczycy. Zapewnia również wsparcie psychologiczne w przypadku diagnozy depresji lub schizofrenii.

Nie masz wpływu na zachorowanie, ale możesz chronić się przed jego konsekwencjami.

Uwaga: rezygnacja lub zmiana na niższy wariant pakietu dotyczącego chorób cywilizacyjnych jest możliwa wyłącznie w rocznicę polisy (czyli 1 marca).

 
Pakiet dodatkowy „U Wspiera Życie w Zdrowiu” Karencje
(okres ograniczonej ochrony)
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem
(w rozumieniu ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona Premium, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Unum nr 3/08/2022)
WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV
Wysokość świadczeń
Choroby cywilizacyjne Ubezpieczonego 10 000 zł 11 000 zł 12 000 zł 15 000 zł 3 miesiące (w czasie karencji wypłata 10% świadczenia)
Wykaz 9 chorób cywilizacyjnych: Astma oskrzelowa, celiakia, choroba tarczycy, która wymaga przeprowadzenia operacji chirurgicznej, choroba obturacyjna płuc, choroba wieńcowa, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, dna moczanowa
Badania diagnostyczne cukrzycy Badania laboratoryjne oraz e-wizyta u internisty z interpretacją wyników badań (jeżeli wyniki są poza normą – dalsza diagnostyka oraz e-wizyta u diabetologa) w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, bez skierowania
Wykaz badań diagnostycznych cukrzycy: Morfologia krwi z rozmazem, CRP, kreatynina, mocznik, sód, potas, ALAT, AspAT, lipidogram, TSH, kwas moczowy, Hb A1c – hemoglobina glikowana, badanie ogólne moczu z osadem, glukoza na czczo oraz glukoza po obciążeniu
Badania diagnostyczne chorób tarczycy Badania laboratoryjne oraz e-wizyta u internisty z interpretacją wyników badań (jeżeli wyniki są poza normą – dalsza diagnostyka i e-wizyta u endokrynologa oraz biopsja z badaniem histopatologicznym pod kontrolą USG) w każdym 12-miesięcznym okresie ubepieczenia, bez skierowania
Wykaz badań diagnostycznych chorób tarczycy: Potas, ALAT, ASPAT, lipidogram, anty-TPO, przeciwciała przeciwko receptorom TSH (TRAb), badanie ogólne moczu z osadem, USG tarczycy, biopsja z badaniem histopatologicznym, pod kontrolą USG, morfologia krwi z rozmazem, fT3, fT4, TSH, CRP, kreatynina, kwas moczowy, glukoza, mocznik, sód, anty-TG
E-wizyty u psychologa w przypadku diagnozy depresji lub schizofrenii 12 e-wizyt u psychologa na zdarzenie
Dodatkowy miesięczny koszt ochrony 14 zł 20 zł 30 zł 37 zł
Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz

Jeśli wybrałeś wariant 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 dodatkowo proponujemy
pakiet wspierający zdrowe nawyki

Lepiej zapobiegać, niż leczyć, dlatego warto postawić na profilaktykę. Słuchając swojego organizmu, jesteś w stanie szybko reagować na sygnały, które wysyła.

„U Wspiera Zdrowe Nawyki” zapewni Ci nielimitowane e-wizyty lekarskie oraz zestaw badań profilaktycznych, które możesz wykonać bez skierowania. W ramach pakietu otrzymasz również możliwość skorzystania z 2 wizyt u dietetyka w roku, który dokona analizy składu ciała i przygotuje dla Ciebie 14-dniową dietę uwzględniającą Twoje potrzeby. Wytrwaj w zdrowiu.

Uwaga: rezygnacja bądź zmiana na niższy wariant pakietu wpierającego zdrowe nawyki jest możliwa tylko w rocznicę polisy (czyli 1 marca).

 
Pakiet dodatkowy „U Wspiera Zdrowe Nawyki” Karencje
(okres ograniczonej ochrony)
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem
(w rozumieniu ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona Premium, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Unum nr 3/08/2022)
WARIANT I WARIANT II
Wysokość świadczeń
E-wizyty medyczne Nielimitowane e-wizyty
Wykaz e-wizyt medyczne Internista, alergolog, chirurg ogólny, chirurg naczyniowy, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, ginekolog, kardiolog, lekarz medycyny sportowej, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, otolaryngolog, pulmonolog, traumatolog, urolog, wenerolog
Badania profilaktyczne i konsultacje dietetyczne Badania profilaktyczne bez skierowania, w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia
Wykaz badań profilaktycznych: Badanie ogólne moczu, morfologia krwi z rozmazem, cholesterol całkowity, glukoza na czczo, PSA całkowity, badanie EKG spoczynkowe, cytologia szyjki macicy; Konsultacje dietetyczne: pierwsza konsultacja w postaci e-wizyty lub wizyta stacjonarna wraz z analizą składu ciała, sporządzenie diety na 14 dni, konsultacja kontrolna w postaci e-wizyty lub wizyty stacjonarnej
Dodatkowy miesięczny koszt ochrony 6 zł 13 zł
Kup teraz Kup teraz

Scroll to top