DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ W LUX MED

 • Szeroki zakres opieki medycznej i szybki dostęp do świadczeń
 • Wykwalifikowana kadra medyczna i nowoczesne, doskonale wyposażone placówki na terenie Polski
 • Nielimitowana ilość konsultacji lekarskich i badań
 • Ochrona dla najbliższych – możliwość objęcia opieką medyczną członków rodzin
 • Brak karencji (nie dotyczy modułu szpitalnego)
 • Brak weryfikacji medycznej

CO WYRÓŻNIA NASZE PAKIETY

 • Szybki proces zapisu do pakietów – zapewniamy Ci elektroniczne zawarcie umowy (jedynie przy wyborze wariantu PREMIUM II konieczność dostarczenia uzupełnionej i podpisanej deklaracji)
 • Platynowy i Srebrny wariant dostępności  – w przypadku wykonania usług w placówkach medycznych innych niż wskazane przez LUX MED, można ubiegać się o dokonanie zwrotu kosztów świadczeń do wysokości 500 zł/kwartał/osobę. Refundowane jest 70% (srebrny wariant dostępności) i 100% (platynowy wariant dostępności) wartości okazanej faktury. Usługa jest dostępna przez cały okres trwania umowy.
 • Szczegółowe warunki Refundacji oraz zakres i zasady dokonywania zwrotów określa Regulamin Refundacji
 • Rehabilitacja bez limitu zabiegów (już w pakiecie COMFORT PLUS)
 • Szeroki zakres badań
 • Opieka indywidualnego Opiekuna VIP w wariancie PREMIUM i PREMIUM II – imiennie wyznaczona osoba do bieżącej obsługi Państwa umowy
 • Pakiet PREMIUM II z modułem szpitalnym (na operacje planowe) i stomatologią

WAŻNE INFORMACJE!  ZANIM PRZYSTĄPISZ MUSISZ:

 • być pewny swojego wyboru – przystępujesz na minimum 12 miesięcy i przez taki okres musisz płacić składkę!
 • mieć skończone 18 lat, ale nie więcej niż 65 lat!

DO WYBORU MASZ TRZY RODZAJE PAKIETÓW:

PAKIET INDYWIDUALNY

w ramach którego opieką medyczną objęty jesteś TY

PAKIET PARTNERSKI

w ramach którego opieką medyczną objęty jesteś dodatkowo z jedną osobą: małżonkiem albo partnerem życiowym albo dzieckiem, które nie ukończyło 26 lat i pozostaje na Twoim utrzymaniu

PAKIET RODZINNY

w ramach którego opieką medyczną objęty jesteś dodatkowo z osobami: małżonkiem albo partnerem życiowym oraz dziećmi Twoimi lub partnera, które nie ukończyły 26 lat i pozostają na Waszym utrzymaniu

OPIEKA MEDYCZNA W LUX MED 

Pobierz szczegółowy zakres pakietu LUX MED
STANDARD COMFORT COMFORT PLUS PREMIUM PREMIUM II
Pakiet INDYWIDUALNY

187 zł

Kup teraz

257 zł

Kup teraz

312 zł

Kup teraz

410 zł

Kup teraz

1 009 zł

Kup teraz

Pakiet PARTNERSKI
współmałżonek/partner lub 1 dziecko (do 26 r.ż.)

370 zł

Kup teraz

510 zł

Kup teraz

620 zł

Kup teraz

816 zł

Kup teraz

2 207 zł

Kup teraz

Pakiet RODZINNY
współmałżonek/partner + dzieci do 26 r.ż.

461 zł

Kup teraz

638 zł

Kup teraz

766 zł

Kup teraz

1 350 zł

Kup teraz

2 689 zł

Kup teraz

 
LUX MED
  STANDARD COMFORT COMFORT PLUS PREMIUM PREMIUM II
Wykaz placówek
Wykaz placówek szpitalnych
Specjaliści 20 42 43 47 52
Internista
Lekarz rodzinny
Pediatra
Alergolog
Chirurg ogólny
Dermatolog
Diabetolog
Ginekolog
Kardiolog
Laryngolog
Neurolog
Okulista
Onkolog
Ortopeda
Reumatolog
Urolog
Anestezjolog
Angiolog
Audiolog
Balneolog i medycyna fizykalna
Chirurg naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Chirurg plastyczny
(konsultacja)
Dietetyk – konsultacja
Endokrynolog
Flebolog
Foniatra
Gastroenterolog
Geriatra
Ginekolog endokrynolog
Ginekolog onkologiczny
Hematolog
Hepatolog
Hipertensjolog
(leczenie nadciśnienia tętniczego)
Immunolog
Lekarz chorób zakaźnych
Lekarz medycyny podróży
Lekarz rehabilitacji medycznej
Nefrolog
Neurochirurg
Proktolog
Pulmonolog
Psychiatra / Psycholog / Seksuolog / Androlog / Logopeda
(łącznie 3 konsultacje w ciągu roku)
Konsultacje Profesorskie ze skierowaniem
Usługa umożliwia skorzystanie ze skierowaniem od lekarza placówki LUX MED z konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego, danej specjalizacji objętej zakresem abonamentu, których przedmiotem jest problem diagnostyczny lub terapeutyczny. Na konsultację składa się analiza dokumentacji lekarskiej oraz badanie podmiotowe i przedmiotowe. Konsultacje te nazywane konsultacjami profesorskimi nie wymagają wówczas żadnej dodatkowej odpłatności i nie są limitowane (poza limitami dotyczącymi konsultacji lekarza psychiatry i psychologa – 3 w ciągu roku)
Zabiegi Ambulatoryjne STANDARD COMFORT COMFORT PLUS PREMIUM PREMIUM II
Alegrologiczne
Chirurgiczne
Dermatologiczne
Ginekologiczne
Laryngologiczne
Ogólnolekarskie
Okulistyczne
Ortopedyczne
Pielęgniarskie
Usługi obejmują pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. Zgodnie z kompetencjami wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę lub położną, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub poza konsultacją w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED
* wykaz zabiegów w szczegółowym zakresie pakietu
Diagnostyka laboratoryjna STANDARD COMFORT COMFORT PLUS PREMIUM PREMIUM II
Badania hematologiczne i koagulologiczne
Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe
Badania serologiczne i diagnostyka infekcji
Badania moczu
Badania bakteriologiczne
Badania kału
Badania cytologiczne
Badania mykologiczne
Badania toksykologiczne
Szybkie testy paskowe
Diagnostyka obrazowa STANDARD COMFORT COMFORT PLUS PREMIUM PREMIUM II
Badania elektrokardiologiczne
Badania rentgenowskie
Badania ultrasonograficzne
Badania endoskopowe
Rezonans magnetyczny
Tomografia komputerowa
Badania EEG
Badania EMG
Badania elektroneurologiczne
Badania scyntygraficzne
Inne badania diagnostyczne
Testy alergiczne
Szczepienia ochronne STANDARD COMFORT COMFORT PLUS PREMIUM PREMIUM II
Szczepienie przeciwko grypie sezonowej
Anatoksyna przeciw tężcowa
Odkleszczowe zapalenie opon mózgowych
Wirusowe zapalenie wątroby – typy: A, A i B
Różyczka, świnka, odra
Prowadzenie ciąży

Prowadzenie ciąży fizjologicznej zgodnie ze standardami postępowania obowiązującymi w Lux Med obejmuje czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu oraz usług zgodnie z zakresem pakietu.

Uwaga: Usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej; badania ultrasonograficzne obejmują prezentację 2D i nie obejmują rozszerzonego USG genetycznego. Realizacja ww. zakresu badań jest dostępna na podstawie okazania karty przebiegu ciąży wydanej Pacjentce przez ambulatoryjną placówkę medyczną wskazaną przez LUX MED. Ww. zakres badań nie ogranicza możliwości skierowania na badania spoza programu i zakresu usług, ale nie obejmuje ich kosztów – również w przypadku pojawienia się podczas ciąży Pacjentki, wskazań medycznych do wykonania badań, nieobjętych powyższym programem i zakresem usług.

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia

„Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia” to coroczny (dostępny raz w roku) przegląd stanu zdrowia, uwzględniający wiek i płeć Pacjenta, obejmujący poszerzony zakres badań i konsultacji dla osób powyżej 18 r.ż.
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia jest dedykowany Pacjentom zajmującym stanowiska kierownicze i obarczonym dużą odpowiedzialnością. Przegląd rozpoczyna się wizytą internistyczną, podczas której zostanie przeprowadzony wywiad lekarski z wystawieniem skierowań na badania (zgodnie ze wskazaniami). Przegląd kończy konsultacja internistyczna, w ramach której Pacjent uzyskuje zalecenia na przyszłość dotyczące swojego stanu zdrowia.

Uwaga: Przegląd realizowany jest w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez Lux Med. Aby umówić się na realizację przeglądu należy zgłosić ten fakt telefonicznie dzwoniąc na numer infolinii Lux Med: + 48 22 33 22 880 lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.luxmed.pl/umow-przeglad

Wizyty domowe
Usługa obejmuje zakres: interny, pediatrii lub medycyny rodzinnej i jest realizowana w miejscu zamieszkania Pacjenta, wyłącznie w przypadkach uniemożliwiających Pacjentowi przybycie do ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED z powodu nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Do przyczyn uniemożliwiających Pacjentowi zgłoszenie się do placówki nie zalicza się: niedogodnego dojazdu do ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED, wypisania recepty lub zwolnienia.
Wizyta domowa jest świadczeniem pomocy doraźnej udzielanym wyłącznie w dniu zgłoszenia i ma na celu postawienie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia, natomiast kontynuacja leczenia, a także wizyty kontrolne odbywają się w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. W przypadku wizyty domowej nie ma możliwości swobodnego wyboru Lekarza. O przyjęciu lub odmowie wizyty domowej decyduje dyspozytor medyczny (wskazany przez LUX MED), na podstawie uzyskanego wywiadu. Wizyty domowe są dostępne w granicach administracyjnych miast oraz ich okolicach, w których występują ambulatoryjne Placówki medyczne wskazane przez LUX MED dla tej usługi – szczegółowy zasięg terytorialny opisany jest na www.luxmed.pl.
Rehabilitacja / Fizjoterapia
Pobierz szczegółowy wykaz zabiegów w formacie PDF  

W ramach usługi Pacjentowi przysługuje nielimitowany dostęp do konsultacji fizjoterapeuty. Usługa zawiera: wywiad, badanie funkcjonalne, poradę fizjoterapeuty wraz z czynnościami niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz ustalenia trybu rehabilitacji.
Usługa obejmuje wyłącznie rehabilitację narządu ruchu i realizowana jest z następujących wskazań (kryteriów kwalifikacyjnych) i dotyczy pacjentów:

 • po urazach ortopedycznych;
 • cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów;
 • cierpiących z powodu chorób zawodowych związanych z narządem ruchu (potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem);
 • cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych.
 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego (dot. rehabilitacji neurokinezjologicznej dla dzieci do 18 r.ż.)
 • z wadami postawy (dot. rehabilitacji wad postawy dla dzieci do 18 r.ż.)

Zabiegi realizowane są na podstawie skierowań Fizjoterapeutów lub Lekarzy (przyjmujących w zakresie ortopedii, neurologii, neurochirurgii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, balneologii) z ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED, określających zakres i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych i dotyczy fizjoterapii prowadzonej w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.
Usługi są nielimitowane za wyjątkiem wykonania ogółem 5 zabiegów rehabilitacji (neurokinezjologicznej lub wad postawy) w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy.

Zakres usług nie obejmuje kosztów fizjoterapii w przypadku: wad wrodzonych i ich następstw, wad postawy, urazów okołoporodowych, przewlekłych chorób tkanki łącznej i ich następstw, chorób demielinizacyjnych i ich następstw, chorób neurodegeneracyjnych i ich następstw; fizjoterapii po: zabiegach operacyjnych nie wykonanych w ramach zawartej umowy, incydentach kardiologicznych, incydentach neurologicznych i naczyniowo-mózgowych; fizjoterapii uroginekologicznej, fizjoterapii metodami wysokospecjalistycznymi (metody mechaniczne, neurofizjologiczne, techniki osteopatyczne) oraz usług o charakterze diagnostyki i treningu funkcjonalnego, gimnastyki korekcyjnej i fitness. Zakres usługi nie obejmuje fizjoterapii martwic jałowych blizn/ bliznowców, stanów po oparzeniach oraz terapii wisceralnej – terapii narządów wewnętrznych.

Stomatologia
Pobierz szczegółowy wykaz zabiegów w formacie PDF  
Profilaktyka stomatologiczna
Stomatologia zachowawcza 50% zniżki
Pedodoncja
Chirurgia stomatologiczna 50% zniżki
Endodoncja
Znieczulenia
Dyżur stomatologiczny
Konsultacja specjalistyczna protetyczna
Konsultacja ortodonty
Konsultacja specjalistyczna periodontologiczna
Konsultacja specjalistyczna implantologiczna
Stomatologiczne badania rentgenowskie
(RTG punktowe zdjęcie zęba, pantogram)
Moduł szpitalny
(ubezpieczenie kosztów leczenia szpitalnego)
Pobierz szczegółowy wykaz operacji planowych wykaz operacji
Doradca hospitalizacyjny
Poród i hospitalizacja porodowa
SREBRNY wariant dostępności
Usługa polegająca na zapewnieniu poprawy dostępu do lekarzy specjalistów LUX MED – czas dostępności jest większy niż 70%.
W ramach wariantu Pacjentowi przysługuje refundacja – LUX MED dokona zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 70% ceny jednostkowej za wykonaną usługę poza LUX MED – wysokość limitu: 500 zł / kwartał / osobę.
Refundacja dokonywana jest na podstawie złożonego wniosku (wzór stanowiący załącznik nr 13E do Regulamin Refundacji) wraz z kompletem dokumentów.
PLATYNOWY wariant dostępności
Usługa polegająca na zapewnieniu poprawy dostępu do lekarzy specjalistów LUX MED – czas dostępności jest większy niż 90%.
W ramach wariantu pacjentowi przysługuje refundacja kosztów – LUX MED dokona zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% ceny jednostkowej za wykonaną usługę poza LUX MED – wysokość limitu: 500 zł / kwartał / osobę.
Refundacja dokonywana jest na podstawie złożonego wniosku (wzór stanowiący załącznik nr 13E do Regulamin Refundacji) wraz z kompletem dokumentów.
Dodatkowe usługi w pakietach
Wyjazdowa opieka pielęgniarska
Druga opinia medyczna
Program Medycyny Sportowej
Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży zagranicznej
Osobisty Opiekun VIP
Pobierz szczegółowy zakres pakietu LUX MED
STANDARD COMFORT COMFORT PLUS PREMIUM PREMIUM II
Pakiet INDYWIDUALNY

187 zł

Kup teraz

257 zł

Kup teraz

312 zł

Kup teraz

410 zł

Kup teraz

1 009 zł

Kup teraz

Pakiet PARTNERSKI
współmałżonek/partner lub 1 dziecko (do 26 r.ż.)

370 zł

Kup teraz

510 zł

Kup teraz

620 zł

Kup teraz

816 zł

Kup teraz

2 207 zł

Kup teraz

Pakiet RODZINNY
współmałżonek/partner + dzieci do 26 r.ż.

461 zł

Kup teraz

638 zł

Kup teraz

766 zł

Kup teraz

1 350 zł

Kup teraz

2 689 zł

Kup teraz

Pakiet SENIOR

Jeśli wybierzesz dowolny wariant pakietu indywidualnego, partnerskiego lub rodzinnego, będziesz mieć możliwość dołączenia Pakietu Senior dla swoich bliskich.

Pakiet Senior może objąć opieką medyczną rodziców lub teściów w wieku 65-85 lat. Przystąpienie do Pakietu Senior możliwe jest wyłącznie jako współuczestnik i nie ma możliwości oddzielnego zakupu.

Miesięczna składka za Pakiet Senior wynosi 440 zł.

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PAKIETU SENIOR

LUX MED – DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

Scroll to top