Jak uzyskać świadczenie pieniężne z polisy Unum?

Zgłoszenie roszczenia poprzez formularz online

Rekomendowanym sposobem zgłoszenia roszczenia jest formularz online.

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza, upewnij się, że zeskanowałeś lub sfotografowałeś wszystkie wymagane dokumenty, których lista znajduje się tutaj. Pamiętaj, że pojedynczy skan nie powinien przekraczać 5 MB, a akceptowane formaty to PDF, JPG i TIFF.

WAŻNE: wypełniając formularz online spośród rodzajów posiadanego ubezpieczenia wybierz ubezpieczenie grupowe i jako pracodawcę Stowarzyszenie dla Zdrowia i Życia

Przejdź do formularza online – zgłoszenie roszczenia Unum (jeśli link nie działa poprawnie przejdź do strony Unum ubezpieczenia grupowe i kliknij link formularza online)

Telefoniczne zgłoszenie roszczenia

W przypadku urodzenia dziecka roszczenie do Unum można również zgłosić telefonicznie pod numerami telefonu: +48 22 329 30 99  lub  +48 800 33 55 33.

Przed wykonaniem zgłoszenia telefonicznego należy przygotować dowód osobisty, akt urodzenia dziecka i numer konta do wypłaty świadczenia. Konsultant może również poprosić o podanie numeru polisy oraz Ubezpieczającego, czyli „Stowarzyszenie dla Zdrowia i Życia” (dane widnieją również na certyfikacie).

Zgłoszenie roszczenia pocztą tradycyjną

Klasycznym sposobem na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia jest wysłanie zgłoszenia na adres korespondencyjny. Wcześniej konieczne jest wypełnienie formularza wniosku o wypłatę i dołączenie niezbędne dokumenty. Lista wymaganych dokumentów oraz wzór formularza są dostępne poniżej.

Cały pakiet dokumentów należy przesłać na adres Centrali Unum Życie TUiR SA, Dział Wypłaty Świadczeń, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.

Osobiste zgłoszenie roszczenia

Jeśli zdecydujesz się na osobiste złożenie wniosku o wypłatę świadczenia, będziesz miał(a) możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistą, który pomoże Ci w sprawnym przeprowadzeniu całego procesu.

W tym celu możesz udać się bezpośrednio do Centrali Unum lub odwiedzić naszą siedzibę Stowarzyszenia dla Zdrowia i Życia – Komorów, ul. Fryderyka Chopina 17.

Korzystanie ze świadczenia w ramach Assistance Medyczny

Świadczenia Assistance Medyczny są realizowane poprzez Centrum Operacyjne, którego numer infolinii znajduje się w Certyfikacie.

Aby skorzystać ze świadczeń Assistance Medyczny, należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Operacyjnym po zaistnieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego i przed podjęciem działań we własnym zakresie. Podczas rozmowy telefonicznej Ubezpieczony powinien podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko Ubezpieczonego;
 • numer PESEL Ubezpieczonego lub datę urodzenia w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
 • imię, nazwisko i numer PESEL odpowiednio Małżonka albo Partnera, Dziecka lub Rodzica;
 • adres miejsca zdarzenia;
 • numer telefonu, pod którym można się skontaktować z Ubezpieczonym, Małżonkiem albo Partnerem lub Rodzicem;
 • adres zamieszkania;
 • stopień pokrewieństwa albo powinowactwa;
 • opis zdarzenia oraz rodzaj wymaganej pomocy

Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty świadczeń ubezpieczenia grupowego Unum uzyskasz na tej stronie.

Wymagane dokumenty w zależności od zdarzenia

Śmierć ubezpieczonego/śmierć ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu

 • Wniosek o wypłatę świadczenia (wypełniony przez każdego z Uposażonych)
 • Kserokopia dokumentu tożsamości każdego z Uposażonych (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Oryginał odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego
 • Kserokopia dokumentu określającego przyczynę zgonu (np. karta zgonu, karta informacyjna leczenia szpitalnego – jeśli zgon nastąpił w trakcie hospitalizacji lub inna dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci)

Śmierć ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku/wypadku w pracy/wypadku komunikacyjnego

 • Wniosek o wypłatę świadczenia (wypełniony przez każdego z Uposażonych)
 • Kserokopia dokumentu tożsamości każdego z Uposażonych (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Oryginał odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego
 • Kserokopia dokumentu określającego przyczynę zgonu (np. karta zgonu, karta informacyjna leczenia szpitalnego – jeśli zgon nastąpił w trakcie hospitalizacji lub inna dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci)
 • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)
 • Dokument upoważniający do prowadzenia pojazdu oraz aktualne badania techniczne lub inny dokument warunkujący dopuszczenie do ruchu pojazdu uczestniczącego w wypadku – wypadek komunikacyjny

Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Dokumentacja potwierdzająca zawał serca lub udar mózgu (np. zawał serca: zapisy EKG, wynik badania echo serca), udar mózgu: wyniki CT (tomografia komputerowa) i/lub MRI (magnetyczny rezonans jądrowy) lub PET (pozytronowa tomografia emisyjna)
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji
 • Kserokopia pełnej dokumentacji medycznej z leczenia Ubezpieczonego w poradni, szpitalu lub innej placówce medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników wykonywanych badań, wyniki konsultacji specjalistycznych itp.)

Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku/trwałe inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej Ubezpieczonego z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań: RTG, USG, MR, TK, karty konsultacji specjalistycznych, dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej bezpośrednio po zajściu wypadku przez pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratownictwa, informacja o przebytej rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS itp.)
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu/pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Kserokopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego

Leczenie specjalistyczne

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Kserokopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego
 • Dokumentacja medyczna potwierdzająca rodzaj zastosowanego leczenia specjalistycznego

Niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej Ubezpieczonego z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań: RTG, USG, MR, TK, karty konsultacji specjalistycznych, dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej bezpośrednio po zajściu wypadku przez pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratownictwa, informacja o przebytej rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS itp.)
 • Dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy (tj. zwolnienia lekarskie, orzeczenie podmiotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych np. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji)
 • Kserokopie druków zwolnień lekarskich lub zaświadczenie o okresach niezdolności wystawione przez pracodawcę lub uprawniony podmiot
 • Jeśli niezdolność do pracy jest skutkiem obrażeń doznanych w wypadku:
  • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy lub opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Dokumentacja medyczna lub adresy placówki medycznej, w której Ubezpieczony był leczony przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia (w uzasadnionych przypadkach)

Poważna choroba ubezpieczonego

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej Ubezpieczonego z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań: RTG, USG, MR, TK, karty konsultacji specjalistycznych, dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej bezpośrednio po zajściu wypadku przez pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratownictwa, wyniki badań histopatologicznych, echo serca – w przypadku zawału, wyniki badań lub konsultacji neurologicznych – w przypadku udaru mózgu itp.)

Poważna choroba małżonka/partnera życiowego lub dziecka

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Dokumentacja potwierdzająca pokrewieństwo (kserokopia aktualnego odpisu skróconego aktu małżeństwa, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający pokrewieństwo)
 • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej Małżonka/Dziecka/Partnera z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań: RTG, USG, MR, TK, karty konsultacji specjalistycznych, dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej bezpośrednio po zajściu wypadku przez pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratownictwa, wyniki badań histopatologicznych, echo serca – w przypadku zawału, wyniki badań lub konsultacji neurologicznych – w przypadku udaru mózgu itp.)

Operacje chirurgiczne (nieszczęśliwy wypadek lub choroba)

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej Ubezpieczonego z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej(np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań)
 • Opis wykonanej operacji (np. protokół pooperacyjny) – jeśli nie został zamieszczony w karcie leczenia szpitalnego

Śmierć małżonka lub partnera życiowego/śmierć małżonka lub partnera życiowego na skutek nieszczęśliwego wypadku

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu małżonka albo partnera życiowego
 • Kserokopia dokumentu określającego przyczynę zgonu (np. karta zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu)
 • Kserokopia aktualnego odpisu skróconego aktu małżeństwa
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) jeśli na podstawie dostarczonych dokumentów i informacji nie jest możliwe ustalenie odpowiedzialności
 • Dokument opisujący okoliczności śmierci, jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy lub opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)

Śmierć rodzica

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu rodzica

Śmierć rodzica współmałżonka

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu rodzica współmałżonka
 • Aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu); jeśli odpis skrócony aktu małżeństwa nie jest aktualny (starszy niż 3 miesiące licząc od daty zdarzenia) dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu zdarzenia (o ile nie wypełniono oświadczenia zawartego we wniosku o wypłatę świadczenia)
 • Inne dokumenty stwierdzające pokrewieństwo i powinowactwo

Urodzenie dziecka

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka

Urodzenie dziecka martwego

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka z adnotacją „dziecko martwo urodzone”
 • Inne dokumenty np. kserokopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego w celu potwierdzenia tygodnia ciąży

Śmierć dziecka

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu dziecka
 • Karta zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę śmierci

Śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
 • Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu dziecka
 • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)

Osierocenie dziecka

 • Wniosek o wypłatę świadczenia ( wypełniony dla każdego dziecka)
 • Kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia lub dokumentu tożsamości dziecka (np. dowód osobisty, paszport), legitymacja szkolna – dla osób niepełnoletnich, jeśli nie posiadają dowodu osobistego lub paszportu
 • Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego
 • Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki – jeśli dziecko ukończyło 19. rok życia (w zależności od warunków umowy ubezpieczenia)
Scroll to top